Intergemeentelijke samenwerking in handhaving ruimtelijke ordening in Rumst

Een goede ruimtelijke ordening is van cruciaal belang voor een aangenaam woon- en leefklimaat. De lokale besturen dragen mee de verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. Dit wil niet enkel zeggen dat ze de ruimtelijke mogelijkheden van gebieden in hun gemeenten vastleggen in een visie, maar ook dat ze er op kleinere schaal moeten toezien dat alle stedenbouwkundige voorschriften nageleefd worden. Dat gebeurt doordat inwoners vergunningen moeten aanvragen voor bepaalde bouwwerken, maar ook dat nagekeken wordt of ze wel nageleefd worden. Door veel kleinere overtredingen wordt de realisatie van het groter geheel namelijk in het gedrang gebracht. Helaas komen dergelijke overtredingen regelmatig voor.

“De grotere visie en planning is pas mogelijk als ervoor gezorgd wordt dat de regels omtrent vergunningen nageleefd worden en er adequaat gereageerd wordt op overtredingen,” licht Geert Van der Auwera (CD&V), bevoegd voor Omgeving, toe.

Om dit te realiseren willen lokale besturen de krachten bundelen en een intergemeentelijk team inschakelen. Dit kan via Intercommunale IGEAN, die ervaring heeft in dit gebied. IGEAN kan een team deskundige juristen inschakelen om de handhaving van de ruimtelijke ordening te ondersteunen. “Ook de gemeente Rumst zal gebruik maken van deze mogelijkheid. Dit kadert in ons doel van een objectieve en consequente aanpak, waarin iedereen gelijk beoordeeld wordt. Dit wordt nog versterkt door deze intergemeentelijke aanpak.”

“De lokale omgevingsambtenaren zijn bevoegd als gemeentelijke verbalisanten. Zij brengen onder andere een plaatsbezoek, onderzoeken de situatie, maken een verslag op en geven dit dan door aan het intergemeentelijk team van IGEAN. Dit team staat vervolgens de gemeenten met hun gespecialiseerde expertise bij in het ingewikkelde juridische proces dat hier soms op volgt,” vertelt Geert. ”Zo wordt elke situatie grondig opgevolgd en opgelost.”

19 gemeenten, waaronder de gemeente Rumst, zullen deelnemen aan deze intergemeentelijke samenwerking van IGEAN.

%d bloggers liken dit: