Proefopstelling Clemenshoek in Rumst

Het gemeentebestuur kreeg de voorbije jaren heel wat klachten over sluipverkeer in de Clemenshoek. Verkeer dat vooral ’s morgens een kortere route zoekt tussen de rotonde in de Molenstraat en de Eikenstraat (naar de Expresweg) en ’s avonds in de andere richting.

Tevens bereiken ons eveneens klachten over te hoge snelheid, vaak eveneens afkomstig van dit sluipverkeer. Politiecontroles in het verleden tonen aan dat tot 25% sneller rijdt dan de aangegeven 30km/u.  Bovendien is er net na schooltijd ook sluipverkeer tussen de Hortensialaan en de Clemenshoek, via de Hoge Zandvelden. Door de geringe breedte van deze straat, is kruisend gemotoriseerd verkeer hier zeer moeilijk zonder naast de baan te rijden of op eigendommen van omwonenden. Dit geeft ook voor fietsers in deze fietsstraat geen veilige situatie.

Bovendien zorgt ook de aanduiding plaatselijk verkeer voor discussie. Wie is plaatselijk verkeer? Enkel de bewoners van die betreffende straat? Of ook van de zijstraten? Alle inwoners van de gemeente hebben bijgedragen aan de heraanleg en het onderhoud van de straten, mogen zij dan deze straten nadien niet gebruiken? Ieder heeft hier ongetwijfeld zijn of haar eigen mening over en deze zijn zeer uiteenlopend.

Zoeken naar oplossingen

In de zoektocht naar oplossingen voor bovenvermelde problemen, werden in samenwerking met de politie, verschillende mogelijkheden onderzocht. Gaande van het installeren van een trajectcontrole, het invoeren van een enkelrichting, tot het afsluiten van een straat of een combinatie van beiden. Elk van deze aanpassingen heeft uiteraard zijn voor- en nadelen, afhankelijk vanuit welke locatie men dit bekijkt en afhankelijk van de bestemming waar men op dat moment naar toe wil.

Om het sluipverkeer (vooral ’s ochtends), met vaak hogere snelheid, vanaf de rotonde in de Molenstraat richting de Clemenshoek onmogelijk te maken, zou een enkelrichting in de Clemenshoek dit kunnen verhinderen (zie afbeelding 1). Maar dit betekent dat elke bewoner van de Clemenshoek (en de Schensbossen) telkens heel de straat dient uit te rijden, ook al moet men naar de andere richting. Ook ’s avonds is er nog steeds sluipverkeer mogelijk in de omgekeerde richting.

Een gecombineerde enkelrichting, zou dit kunnen voorkomen (zie afbeelding 2). Een enkelrichting in de Clemenshoek (vanuit de zijde van de rotonde) tot aan de Hoge Zandvelden en een enkelrichting (vanuit de zijde van de Eikenstraat) ook tot aan de Hoge Zandvelden, voorkomen dat er nog doorgaand verkeer mogelijk is. Het nadeel is dat alle bewoners van de Clemenshoek en de Schensbossen altijd door de Hoge Zandvelden moeten naar de wijk Predikherenvelden om weg te rijden.

Een knip in de Clemenshoek ter hoogte van de Schensbossen, gecombineerd met een enkelrichting in de Hoge Zandvelden (zie afbeelding 3) komt ook tegemoet aan de gesignaleerde problemen.Dit heeft heel wat voordelen:

  • Sluipverkeer tussen de Eikenstraat en de Molenstraat via de Clemenshoek is weg
  • Overdreven snelheid door sluipverkeer in de Clemenshoek is weg
  • Sluipverkeer ’s ochtends tussen de Hortensialaan en de Eikenstraat is weg
  • Een deel van de Clemenshoek aan de kant van de rotonde wordt (net als de Schensbossen nu al) een doodlopende straat, waardoor dit ‘echt’ plaatselijk verkeer wordt en dus een woonerf-karakter krijgt met enkel gemotoriseerd verkeer van bewoners of bezoekers
  • De wijk Predikherenvelden heeft twee inritten (via de Rozenlaan en de Hoge Zandvelden) en twee uitritten (via de Rozenlaan en de Gladiolenlaan)
  • Het kruisend verkeer in de fietsstraat Hoge Zandvelden is weg, want de huidige breedte laat dit nauwelijks toe. Dit zal er ook de fietsveiligheid ten goede komen

Er zijn ook enkele nadelen:

  • Buurtbewoners uit naburige straten kunnen de Clemenshoek niet meer gebruiken als route naar de expresweg
  • Bewoners van de Hoge Zandvelden dienen in te rijden via de Eikenstraat en uit te rijden via de Hortensialaan

Het gemeentebestuur beseft ten volle dit deze laatste variant zeker geen uitsluitend positieve oplossing is. Maar het komt wel tegemoet aan de ons bereikte klachten van de voorbije jaren. Het hier toegepaste principe van een ‘eenvoudige’ knip, is iets wat onze Noorderburen al geruime tijd toepassen. Woonstraten knippen en het gemotoriseerd verkeer richting de doorgangsbanen sturen, om zo rustigere woonstraten te creëren, waar bewoners meer de fiets nemen. De huidige bijzondere corona-situatie heeft ons allemaal doen beseffen dat de gejaagdheid, die ons zo eigen was, ook anders kan. Ook in het verkeer. En dat het automatisme van altijd de auto te nemen, ook voor kleine verplaatsingen, ook met de fiets best mogelijk is. Daarom zijn we van mening dat deze variant een proefopstelling verdient, om sluipverkeer een halt toe te roepen en woonstraten te creëren met echt plaatselijk verkeer, in plaats van doorgaand verkeer.Proefopstelling met evaluatie

Een proefopstelling heeft maar zin, wanneer dit een voldoende lange periode betreft. Een periode waarin zowel bewoners, als niet-bewoners zich kunnen vergewissen van de nieuwe verkeerssituatie en deze hun eigen kunnen maken. Een vakantieperiode kan de overgang naar de proefsituatie geleidelijk laten verlopen, maar het is pas in een meer actievere periode (buiten de vakantiemaanden) dat de effecten van de proefopstelling echt kunnen gemeten en vergeleken worden. Daarom willen we de 2 vakantiemaanden, samen met 2 niet-vakantiemaanden, nemen als periode. Dus van 1 juli tot en met 30 oktober. Nadien volgt een evaluatie.

Wij beseffen dat dit een bijzondere inspanning zal vragen van iedereen om te wennen aan de proefopstelling. Maar het zal de verkeersveiligheid, fietsveiligheid en het woonstraat-karakter van de buurt zeker ten goede komen. Tevens is het zo dat niemand graag sluipverkeer voor zijn of haar woning wil, maar iedereen is onvermijdelijk zelf al eens sluipverkeer voor de woning van iemand anders. Dit laatste moet ons tot nadenken stemmen over waar wij precies gemotoriseerd verkeer willen en waar we dit eerder willen beperken, ten voordele van andere vervoersmiddelen en om woonstraten terug te geven aan de bewoners.

%d bloggers liken dit: