Provincie volop bezig met ruimen van onbevaarbare waterlopen in Zuidrand

MORTSEL – De provincie waakt erover dat haar aannemers tegen de jaarwisseling alle belangrijke onbevaarbare waterlopen hebben geruimd. Ook onze Zuidrand telt tal van onbevaarbare waterlopen. Het is momenteel de piekperiode van de jaarlijkse regenval. In december en januari valt maandelijks gemiddeld negentien dagen neerslag. Het regenwater moet dan via de waterlopen veilig en vlot kunnen worden weggevoerd van woonkernen of landbouwgebieden.

Van september tot februari ruimt de provincie Antwerpen de onbevaarbare waterlopen in haar gemeenten. Overmatige plantengroei, zwerfvuil en andere hindernissen worden uit de beken gehaald. Over een gezamenlijk traject van 2 400 kilometer moet het water vlot en gecontroleerd stroomafwaarts kunnen vloeien om te voorkomen dat het buiten de oevers treedt. Het onderhoud kost jaarlijks bijna vijf miljoen euro. Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘De vlotte doorstroming van de waterlopen is cruciaal. Door veranderende weersomstandigheden komt het echter meer en meer voor dat waterlopen de hoeveelheid water niet meer aankunnen. De provincie investeert dan ook alsmaar meer middelen in de aanleg van overstromingsgebieden en pompinstallaties en in het herstel van valleigebieden.’

De provincie zag in 2014 haar bevoegdheid inzake het waterbeleid verdubbelen toen de Vlaamse regering de gemeenten toelating gaf de zorg voor hun waterlopen aan de provincie over te hevelen. 95 procent van de Antwerpse gemeenten hebben daaraan gevolg gegeven. Dit betekende niet alleen een enorme besparing bij de gemeentes maar ook een sterkere professionalisering van het waterlopenbeheer. Waterlopen stoppen niet aan gemeentegrenzen. De provincie denkt en handelt in termen van stroomgebieden en valleien. Het beheer van de waterlopen is dan ook op het lijf van de provincies geschreven.
Volgens de visie van een integraal waterbeleid beheert de provincie de onbevaarbare waterlopen op een duurzame manier en probeert ze menselijke gebruiksfuncties met ecologische functies te verzoenen. Men overlegt daarvoor met actoren uit de landbouw- en natuursector, ruimtelijke ordening of recreatie. Ook de samenwerking met andere waterbeheerders zoals gemeenten, polders en wateringen, de Vlaamse Overheid en Nederland staat centraal. Zo onderhoudt men op een efficiënte manier de waterlopen en probeert men door aanzienlijke investeringswerken overstromingen in bijvoorbeeld woongebieden te beperken.

De provincie maakt een planning volgens hoogdringendheid op. Burgers kunnen ook hindernissen in de provinciale waterlopen melden via www.meldpuntwaterlopen.be. Door op tijd problemen te signaleren, kan erger worden voorkomen. Een buur van een waterloop moet ook voldoende afstand tot de waterloop bewaren voor grondbewerkingen (één meter) of constructies (vijf meter) en doorgang verlenen om de onderhoudswerken mogelijk te maken. De provincie Antwerpen realiseerde intussen al zo’n achttien overstromingsgebieden, waarbij veel aandacht werd geschonken aan de ecologische waarde. Enkele gebieden zijn ook makkelijk bereikbaar voor fietsers en wandelaars. Een tip voor een winterse wandeling of fietstocht tijdens de Kerstvakantie: bezoek de Koude Beekvallei, die zich uitstrekt over Hove (Frijthout), Boechout (Bessemgebied), Mortsel (Fortloop), Borsbeek, Wommelgem en Antwerpen (Park Groot Schijn). (EM
/Foto Provincie Antwerpen)

%d bloggers liken dit: