Toekenning van de intergemeentelijke projectsubsidies voor een kwalitatief woonbeleid

Dankzij de verlenging van de subsidie voor een kwalitatief woonbeleid kan IGEAN de nodige ondersteuning en expertise aanbieden voor zijn 28 aangesloten lokale besturen. Deze subsidie van 3,5 miljoen euro faciliteert een divers en betaalbaar woonaanbod, de optimalisatie van de woningkwaliteit van private huurwoningen en de toegankelijkheid van informatie voor inwoners via woonloketten in hun gemeente.

Vlaanderen legt meer een meer taken op aan elke gemeente op het vlak van woonbeleid. IGEAN ondersteunt de lokale besturen bij het uitvoeren van deze beleidsprioriteiten. Op vraag van de lokale besturen legt IGEAN de focus op het uitvoeren van gerichte woningcontroles in private huurwoningen. Met de toekenning van deze subsidies kan IGEAN haar werking verderzetten en optimaliseren. De projecten werden goedgekeurd voor een termijn van 6 jaar door de Vlaamse overheid, die de subsidies verleent.

IGEAN als expertisecentrum
IGEAN ondersteunt de huisvestigingsambtenaren van de betrokken gemeenten bij het vormgeven van het woonbeleid in hun gemeente. Op regelmatige basis komen de huisvestingsambtenaren samen om kennis en praktijkvoorbeelden te delen.

IGEAN als partner in de praktijk
Elke gemeente heeft lokale aandachtspunten, maar overkoepelend werden een aantal gemeenschappelijke beleidsprioriteiten gedefinieerd waarbij IGEAN ook in de praktijk taken zal opnemen, op vraag van de gemeente.
Kwalitatief woonbeleid Samen met de gemeenten stellen we de kwaliteit van (huur-)woningen op de privé-markt voorop, want iedereen heeft recht op kwaliteitsvol wonen… Daarom dient iedere woning aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen te voldoen. De kwaliteit wordt gecontroleerd en geattesteerd door middel van woningcontroles en conformiteitsattesten.
De woningcontroleur van IGEAN voert een woningonderzoek ter plaatse uit. Dit gebeurt aan de hand van een checklist, op basis van de normen van de Vlaamse Wooncode. In het verslag wordt advies gegeven over de mogelijke herstellingen en/of verbeteringen of vermeldt strafpunten op het technisch verslag. Ook daarna blijft IGEAN deze dossiers verder opvolgen.
Het woonloket In elke deelnemende gemeente is er een woonloket actief. Bij het woonloket kan zowel een eigenaar als huurder terecht met vragen rond wonen, bv. premies, subsidies, sociaal huren, …

Voor vragen over energie, ecologie of duurzaamheid kan men terecht bij het EnergieK loket.

Deelnemende gemeenten
Binnen het werkingsgebied zijn 6 interlokale verenigingen lokaal woonbeleid opgericht: IVLW Rivierenland, IVLW Zuidrand 1&2, IVLW Midden, IVLW WEBB en IVLW SKS.
Gemeenten die hieraan deelnemen zijn Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zoersel en Zwijndrecht.

 

Quotes
 Wij staan als gemeente achter een intergemeentelijke samenwerking om samen zaken rond woonbeleid efficiënter aan te pakken. Niet alleen uit praktische overwegingen maar ook beleidsmatig is het vaak een troef om met meerdere gemeenten samen te werken. IGEAN biedt ons vlak van woonbeleid een versterking en ondersteuning bij de uitvoering van onze woonbeleidsvisie.
Els Devlies, Schepen van Sociaal Beleid, Woonbeleid, Lokale Economie en Toerisme in Rumst

 Met de invoering van het verplichte conformiteitsattest zetten we een belangrijke stap richting opperbeste woonkwaliteit. Lokaal bestuur Lint heeft er bewust voor gekozen om de woningcontrole gratis aan te bieden zodat de kost al zeker geen belemmering zou kunnen zijn om het CA effectief aan te vragen.
Rudy Verhoeven, Schepen voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit en woonbeleid in Lint

 Het verderzetten van de IGS, vanuit de gemeente is een belangrijke meerwaarde om onze woningkwaliteit in al haar vorm en facetten naar een hoger niveau te brengen. Een heel goede samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten om mekaar te helpen en te ondersteunen bij het op punt stellen van allerhande (nieuwe) reglementeringen die voortvloeien uit opmaak van nieuwe Vlaamse woondecreten zoals opmaak: conformiteitsattesten, leegstaand, verwaarlozing, affichering huurprijzen.
Abdelhafid El-Hajoutti, Schepen voor Mobiliteit & Parkeren, Wonen & huisvesting, ICT, Jeugd & Seniorenbeleid, Gezins & Gezondheidsbeleid in Boom

 Het verhogen van de woonkwaliteit staat zeer hoog op onze agenda en samen bereiken we meer. We delen expertise, ideeën en ‘werkkracht’ om samen te werken aan een regio waar iedereen beschikt over een kwaliteitsvolle woning.
Marian Lauwers, Schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, wonen & milieu/klimaat voor lokaal bestuur Borsbeek

 Iedereen heeft recht op een behoorlijke en betaalbare huisvesting. Kontich faciliteert deze missie, mede dankzij de IGS, en voert een woonbeleid dat inzet op betaalbaar, sociaal, kwaliteitsvol én duurzaam wonen in eigen streek.
Cindy Vanbaeden, Schepen van welzijn, patrimonium & personeel in gemeente Kontich.

Links
 meer informatie over het woonloket: www.igean.be/woonloket
 meer informatie over het energieK loket: www.igean.be/energiekhuis

Meer informatie
Bieke Van Baelen, beleidscoördinator communicatie en sensibilisatie IGEAN bieke.vanbaelen@igean.be of 03 350 08 27.

%d bloggers liken dit: