Edegem stuurt DCA terug naar af voor aanleg opslagplaats in Doornstraat

EDEGEM – Bouwbedrijf DCA uit Beersel diende op 3 september voor de eerste maal bij het provinciebestuur Antwerpen een vergunningsaanvraag in om op de terreinen van IGEAN in de Doornstraat een opslagplaats aan te leggen voor beton- en asfaltpuin, een betoncentrale en een breekinstallatie voor het verwerken van dat puin. Het gaat om een tijdelijke opslag- en verwerkingsplaats voor een termijn van 30 maanden. Het is de provincie die beslist over de vergunning. Omdat de site op Edegems grondgebied ligt en omdat het om een vergunningsaanvraag klasse één gaat, moest de gemeente een openbaar onderzoek van 30 dagen organiseren en haar advies bezorgen aan het provinciebestuur. Dat is nu negatief.

Edegem ontving de aanvraag op 23 oktober. Van 29 oktober tot 27 november liep het wettelijk openbaar onderzoek. Binnen die termijn konden de gemeentelijke diensten de aanvraag onderzoeken en konden buurtbewoners bezwaren indienen. Edegem ontving 136 bezwaarschriften waarin de buurtbewoners hun bezorgdheden uitten over stof- en lawaaihinder en de impact van af- en aanrijdende vrachtwagens. Schepen Goedele Van der Spiegel (Groen / foto Groen Edegem): ‘De bezwaren bevestigen ons advies. De aanvrager heeft momenteel enkele werven in de buurt en de Igean-site was in geografisch opzicht interessant als tijdelijke opslagplaats voor werfmateriaal. In de voorbereidende gesprekken die onze gemeente en eigenaar IGEAN hadden met DCA was er louter sprake van een tijdelijke opslagplaats voor een korte periode. Vanwege het feit dat de afvoer van werven in de buurt meer geclusterd zou kunnen gebeuren, waardoor er minder zwaar vervoer over onze wegen moet rijden, leek ons dat aanvaardbaar. In de uiteindelijke  aanvraag blijkt de aangevraagde termijn aanzienlijk. De resterende termijn van de werf in de buurt is ongeveer twaalf tot veertien maanden terwijl men vergunning vraagt voor 30 maanden. Daarnaast is er ook sprake van andere activiteiten, zoals een betoncentrale en een installatie om het puin te breken. Omwille van de grote milieu-impact zijn dergelijke zaken niet wenselijk op deze site.’

Burgemeester Koen Metsu (N-VA): ‘Een tijdelijke bouwmaterialenopslagplaats is mogelijk, maar de permanente mogelijkheid bieden om te breken kan niet. Zo’n breekinstallatie gaat tot zo’n 105 decibel, dat is zoveel als een vliegtuig. Ten tweede is er ook een impact van fijn stof. In de aanvraag staat hierover niets omschreven, en dus ook niet over de maatregelen die men wil nemen om dat te beperken. Ook gegevens over het aantal transporten en de effecten op de bestaande mobiliteit ontbreken. Om die redenen adviseren wij deze aanvraag negatief. Het provinciebestuur zal definitief over de vergunningsaanvraag beslissen.’

De meeste klachten tegen de werf kwamen vanuit Wilrijk. De bewoners hadden vier bezwaren: ‘Het gele bekendmakingsbord was niet duidelijk zichtbaar vanop de Doornstraat waardoor veel mensen die in de buurt van de Doornstraat wonen of er passeren niet tijdig geïnformeerd zijn geweest over de aanvraag. Nergens stond beschreven hoeveel ritten er per dag zouden worden uitgevoerd. Het lawaai dat de werf met zich mee zou brengen werd nergens toegelicht, dus ook niet de maatregelen die nodig zijn om de hinder hiervan te beperken. Tenslotte was er ook geen duidelijke omschrijving van de stofhinder. De enorme hoogte van de bergen asfalt en betonpuin (twaalf tot veertien meter hoog) zal er juist toe bijdragen dat de wind het stof in grote volumes en over grote afstanden zal meevoeren. Dit is opnieuw een aantasting op onze levenskwaliteit en onze gezondheid’, meenden de omwonenden. Zij krijgen nu de steun van de gemeente Edegem. (EM)

%d bloggers liken dit: