Edegem zet in op het behoud van open ruimte en groen karakter via RUP

EDEGEM – De gemeente Edegem wil haar bestaande open ruimte bevestigen en juridisch vastleggen en ruimte geven aan de gemeente van morgen. Schepen Sofie De Leeuw (N-VA): ‘Wonen in Edegem is wonen in een aangename, rustige en groene gemeente. In het RUP Open Ruimte in opmaak zetten we in op het behoud van open ruimte en het groene karakter van Edegem, het lokale erfgoed en op slim, duurzaam én meervoudig ruimtegebruik.’

Met het RUP Open Ruimte zal Edegem de plaatsen voor groen en water vastleggen. De Leeuw (foto N-VA): ‘In ons nieuw RUP willen een ‘groenblauw netwerk’ creëren. Aaneengesloten groene corridors zijn belangrijk op tal van vlakken. We hebben ze nodig voor de uitbouw van trage wegen, om de fauna en flora te versterken, de lucht te zuiveren en om het hitte-effect in dichtbevolkte gebieden te verminderen. Daarnaast is een aangesloten netwerk van water noodzakelijk voor de plaatselijke opvang en vertraagde afvoer van hemelwater. Op basis van ons ‘groenblauw netwerk’ kunnen we vervolgens bepalen waar verdere verdichting wel en niet mogelijk is. ‘Slim verdichten’ doen we op maat van Edegem en bij voorkeur in de nabijheid van openbaar vervoer en voorzieningen zoals winkels en scholen.’ Slim Verdichten stond in de programma’s van diverse politieke partijen. Men beseft dat men veel zuiniger met ruimte moet omspringen dan tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw. Dat noemt men ‘verdichten’. Dat besef is geleidelijk doorgedrongen in brede lagen van de samenleving. ‘Vlaanderen, open en stedelijk’ was al de boodschap van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uit 1997.

Slim verdichten in Edegem kan door:

*Hergebruik van sites of percelen: bijvoorbeeld door de herbestemming het AGFA-terrein van industrie- naar woonzone, een nieuwe invulling van het gebouw van het zwembad,…

*Intensivering: meer functies worden gerealiseerd op eenzelfde oppervlakte: bijvoorbeeld een te grote woning in het centrum wordt opgesplitst tot tweewoonst met op het gelijkvloers een winkel.

*Verweving: functies worden gecombineerd, bijvoorbeeld de parking van een winkel wordt ’s avonds opengesteld als buurtparking, de school biedt na de lesuren plaats voor verenigingen, het dak van een school wordt ter beschikking gesteld voor stadslandbouw,….

*Tijdelijk ruimtegebruik: leegstaande ruimten of percelen krijgen een tijdelijke invulling: bijvoorbeeld braakliggende percelen worden gebruikt als volkstuinen, een leegstaande hangar wordt een zomerbar,…

Burgemeester Koen Metsu (N-VA): ‘Naast het RUP Open Ruimte maken we een ‘Leidraad Slim Verdichten,. Die zullen we als toetsingskader gebruiken bij nieuwe aanvragen tot (her)ontwikkeling van gronden … Wat we verstaan onder ‘slim verdichten’ zullen we verfijnen met voorbeelden. Beide plannen zullen een objectieve maatstaf zijn om verdere ‘appartementisering’ te vermijden en de kwaliteit van de wijken te bewaren of nog te versterken.’ Voor de opmaak van het RUP Open Ruimte zal Edegem een aanvraag indienen voor Vlaamse subsidies. (EM)