Gemeente Boechout haalt belangrijke slag thuis in tankstationdossier: Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst vergunning

Eerder dit jaar tekende de firma Gabriëls beroep aan bij de Deputatie tegen een besluit van de gemeente Boechout om geen toelating te geven voor het bouwen van een tankstation op de Provinciesteenweg. De Deputatie keurde het beroep goed, waarop de gemeente naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen trok. Op 25 augustus kende de RvVb de vordering van de gemeente tot schorsing van de vergunning toe. Dat arrest werd gisteren betekend en is nu officieel: de vergunning wordt geschorst. Goed nieuws dus voor Boechout.

De RvVb volgt de argumenten van de gemeente:

De gemeente streeft actief naar een verlaging van de C02-uitstoot. Een benzinestation draagt daar niet toe bij. Kris Swaegers, schepen van Omgeving, is heel tevreden met dit standpunt van de Raad: ‘De Raad zegt duidelijk dat wij ons onmiskenbaar engageren voor een verlaging van de CO2-uitstoot en voor klimaatneutraliteit. En dat het beoogde tankstation daartoe niet bijdraagt en dat engagement juist in de weg zit. Deze uitspraak stemt me dus bijzonder hoopvol.’

De gemeente maakte redelijk aannemelijk dat het benzinestation potentiële risico’s meebrengt voor de verkeersveiligheid.

Daarnaast doet de komst van een benzinestation afbreuk aan het terugdringen van schade aan natuur en milieu die met het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt beoogd.

Inhoudelijk oordeelt de RvVb dat de Deputatie haar besluit, namelijk dat het benzinestation kan bestaan in woongebied en de mate waarin dat verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving, onvoldoende gemotiveerd heeft. Er wordt geen rekening gehouden met de aard en grootte van het bedrijf, noch met de hinder die dit bedrijf zou kunnen meebrengen voor het woongebied.

Omdat de werken, waaronder het rooien van de bomen, meteen zouden kunnen aanvangen, waardoor de natuur onherstelbare schade zou oplopen, wilde de RvVb het resultaat van een vernietigingsprocedure in de gegeven omstandigheden niet afwachten en heeft de Raad de vergunning geschorst.

Wat zijn nu de opties? De tegenpartij, de eigenaars van het terrein, kan de procedure verder zetten, die ongeveer een jaar zal lopen tot er een oordeel komt over de vernietigingsvordering. De eigenaars kunnen ook besluiten om de procedure niet voort te zetten, waarbij de RvVb tot vernietiging zal overgaan en de Deputatie zich opnieuw zal moeten uitspreken.

De twee procedures van particulieren werden afgewezen omdat de vordering van de gemeente werd toegekend.

Het is nu aan de exploitant om zijn intenties bekend te maken.

%d bloggers liken dit: