Gemeente Schelle gaat één tiende van haar oppervlakte bebossen

SCHELLE – De provincie Antwerpen kocht op 10 juli de voormalige stortplaats Delvou met een oppervlakte van 7,7 hectaren in Schelle, makkelijk te bereiken vanuit de Zuidrand via Aartselaar waar men slechts de A12 moet kruisen. Deze aankoop is de officiële start van een bebossingsproject in de gemeente. Tegen 2021 zal het Berrenheibos – dat voor het eerst opdook in meetboeken uit 1660 – zich uitstrekken over deze voormalige stortplaats, de eerder verworven gesaneerde stortplaats Van den Bosch (5,6 hectaren groot) en enkele andere stukken grond in het gebied tussen Spruytelei, Tuinlei en Wullebeek. Zo maakt de gemeente Schelle, samen met de provincie, komaf met een verleden waarin een aantal kleiputten werden gebruikt als stortplaats. Uiteindelijk is het de bedoeling dat over tien jaar één tiende van de gemeenteoppervlakte, zijnde 70 hectaren, bosgebied is.

Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a): ‘Provincie Antwerpen, gemeente Schelle, Regionaal Landschap Rivierenland en Bosgroep Antwerpen Zuid onderzoeken momenteel binnen het provinciale gebiedsprogramma Rupelstreek hoe ze het te bebossen gedeelte kunnen integreren in een groter landschappelijk geheel van bos, open ruimte, bomenrijen en wandelwegen. Het streefdoel is een ecologische, recreatieve en maatschappelijke meerwaarde brengen met een bovenlokale uitstraling. De volledige Berrenheibosomgeving is 23 hectaren groot waarvan het Berrenheibos 13,2 hectaren zal innemen. Minister Joke Schauvliege (CD&V) vroeg aan de Provincie om 30 hectaren bos aan te leggen. Wel, Schelle neemt hiervan al een groot gedeelte voor zijn rekening. En, wie er nog moest aan twijfelen bij de huidige temperaturen: verkoeling zal in de toekomst almaar meer nodig zijn.’

Burgemeester Rob Mennes (CD&V): ‘In 2011 zijn wij begonnen met de aanplanting van 1,8 hectare bos. Schelle was toen bos-arm. Het bebossingsproject Berrenheibos – Berren betekent trouwens afbranden zodat mag worden verondersteld dat dit vroeger veelvuldig gebeurde om de grond vruchtbaar te maken – vindt zijn oorsprong in een periode dat uitgegraven kleiputten in de Rupelstreek als afvalstortplaats fungeerden. Begin jaren ’80 werd de omgeving stortvrij verklaard maar het duurde nog tien  jaar vooraleer de laatste stortplaatsen werkelijk dicht gingen. De aankoop van de voormalige stortplaats Delvou is een belangrijke schakel naar de uitwerking van een globaal natuurontwikkelingsplan. Dit zal bestaan uit zeventien hectaren bos en groen, een waterplas met allerlei eilandjes die zullen dienen als salamanderparadijs met een oppervlakte van vijf hectaren dat niet toegankelijk zal zijn voor het publiek, een halve hectare met orchideeën – een bloem die hier altijd heeft gestaan en dus in ere zal worden hersteld – en een waterplas van één hectare, met bijhorende uitkijktoren. Aan de overzijde van de Tuinlei komt anderhalve hectare ruimte voor een herhuisvesting van chiro Schelle.’

Gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) : ‘Het heeft een hele tijd geduurd voor de koopakte werd ondertekend. Er was onder meer een oriënterend bodemonderzoek nodig dat uitwees dat er geen sanering nodig is. De aankoopprijs bedraagt 236 000 euro, waarvan 80 procent wordt gesubsidieerd door het Agentschap Natuur en Bos, met middelen uit het bossencompensatiefonds van minister Schauvliege. Volgend jaar gaan de eerste boompjes in de grond.’ (EM)

%d bloggers liken dit: