Heb jij schade na de storm van zondag 10 maart?

MORTSEL – Vlaanderen werd op zondag 10 maart getroffen door uitzonderlijke weersomstandigheden waardoor er op verschillende plaatsen, ook in de Zuidrand, schade is veroorzaakt.

Heb jij schade geleden door storm en/of wind? Dan is het in eerste instantie belangrijk om een schadedossier op te starten bij je eigen verzekeraar. Daarnaast gaat je gemeente ook een dossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds. De gemeenten hebben tot uiterlijk 10 mei de tijd om te vragen dat hun grondgebied in het geografisch afbakeningsgebied van de eventuele ramp wordt opgenomen.

Dit is slechts een voorlopig dossier. Pas na de eventuele goedkeuring door het rampenfonds dient een volledig dossier te worden. ingediend. De toekenning van de financiële vergoeding is geen gemeentelijke bevoegdheid maar een bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. Je verzekeraar blijft het eerste aanspreekpunt voor vergoeding bij stormschade. De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is immers voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis ‘eenvoudige risico’s.’

Het gaat momenteel om informatie voor de erkenningsprocedure. Pas wanneer de storm als algemene ramp erkend wordt en na publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend via het Vlaams Rampenfonds. Houd daarom zoveel mogelijk bewijsmateriaal bij met betrekking tot de opgelopen schade (foto’s, offertes, herstellingsfacturen,…). Enkel als u voldoet aan de twee onderstaande voorwaarden, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming van het rampenfonds:

*U bent getroffen door een ramp die als zodanig erkend is door de Vlaamse Regering. Er is een verschil tussen een algemene ramp en een landbouwramp. Een algemene ramp is een ramp waarbij aanzienlijke schade wordt veroorzaakt door één of meerdere natuurverschijnselen, zoals aardbevingen, aardverschuivingen, vloedgolven, zware overstromingen, windhozen of stormwinden, aan onroerende en roerende goederen, landbouw, gronden en bossen. Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen landbouwschade is.

*U hebt door de erkende algemene ramp in uw gebied schade opgelopen aan goederen die niet verzekerbaar zijn door een brandpolis ‘eenvoudige risico’s’. Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico’s) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen zijn opgenomen. Uw brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning. Enkel in speciale gevallen kan men beroep doen op het Vlaams Rampenfonds: v oor goederen die geen eenvoudig risico zijn, goederen die in principe van verzekeringsdekking zijn uitgesloten, de niet binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen, voor goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (mensen die een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen) en voor de openbare domeingoederen. (EM)

%d bloggers liken dit: