Kontich gaat bij overheid aandringen op realisatie verbindingsweg

KONTICH – De nieuwe bestuursploeg, bestaande uit N-VA en Open VLD, stelde, naar eigen zeggen, een ambitieus bestuursakkoord op en zal tijdens het eerste jaar van de legislatuur haar beleidsakkoord gedetailleerd gestalte geven bij de opmaak van de Beleids- & Beheerscyclus, maar houdt eraan een eerste synthesetekst voor te stellen.

Het gemeentebestuur wil bekijken hoe ze het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein aantrekkelijker kan maken. ‘Deze bestuursmeerderheid wenst niet alleen bijkomende parkeergelegenheid (of een doorgedreven optimalisatie van de huidige parkeerplaatsen), maar ook extra fietsvoorzieningen (veilige fietsenstallingen) te voorzien in en rond de handelskern.’ Naast deze grotere investeringsprojecten wenst het bestuur de her-aanleg en het onderhoud van voet- en fietspaden te intensifiëren. ‘We binden de strijd aan tegen zwerfvuil en zullen zorgen voor een weloverwogen her-aanplanting van goed onderhouden groenperken.’ Ook is er plaats voor ontspanning. ‘We gaan op zoek naar nieuwe trage wegen, geven uitvoering aan de plannen om de Oude Spoorwegberm op te waarderen, wensen het Altenapark te vergroten en ambiëren een uitbreiding van het recreatief groenpatrimonium.’ Men bekijkt de mogelijkheid om de sportaccommodatie op de Nachtegaalsite aan te passen aan de noden van de verenigingen en individuele sporters, zet in op een vernieuwend cultuurbeleid en wil initiatieven zoals een zomerbar de kans geven.

Waarloos wordt apart vermeld. ‘We wensen de ruimte tussen de chalet van de veteranen en het kinderdagverblijf ‘t Wisterke te verankeren als recreatiezone om een verkaveling te voorkomen. De invulling van dit gebied gebeurt in overleg met alle partijen. Ook willen we de parkeerproblematiek in het centrum en de verkeersveiligheid in de Ferdinand Maesstraat aanpakken.’ Over heel het grondgebied promoot men de oprichting van bijkomende buurintformatienetwerken, wenst men gebruik te maken van ANPR- en beveiligingscamera’s en ijvert men voor een zichtbare, bereikbare politie. ‘We beschermen en faciliteren de fietsers en voetgangers, blijven bij de hogere overheden aandringen op de realisatie van de noordelijke verbindingsweg en geven bij elke her-aanleg van wegen voorrang aan de noden van de zwakke weggebruiker en houden rekening met de toegankelijkheid.’

Men zorgt voor een bijzondere ondersteuning van jongeren via het praatpunt What’s Up, her-aanleg van speelpleintjes,…. ‘Er zal hard worden ingezet op kinderopvang, buurtgerichte thuiszorg, de strijd tegen armoede, voorkoming van vereenzaming, inburgering en een sterk lokaal mondiaal beleid. Het aanbod betaalbare woningen moet worden verhoogd waarbij jonge starters een kans krijgen.’

Men draagt neutraliteit, klantvriendelijkheid, stiptheid en betrokkenheid, zowel van burger als ambtenaar, hoog in vaandel. De creatie van een ‘2550-app’ moet de communicatie tussen het bestuur en haar inwoners bevorderen en versnellen. De statuten van verschillende advies- en dorpsraden worden herbekeken. Door in te zetten op de aanleg van gescheiden rioleringen, willen we ook de waterkwaliteit in onze waterlopen verbeteren.’ Het gemeentebestuur engageert zich om de gemeentebelastingen niet te verhogen en de belastingdruk, indien mogelijk, te verlagen. (EM/op de foto burgemeester Bart Seldeslachts)