Kontich heeft de resultaten van een burgerbevraging

Het lokaal bestuur Kontich wil haar inwoners betrekken bij haar beleid. Om de participatiewensen van haar inwoners te kennen, lanceerde het daarom een burgerbevraging via het digitaal buurtnetwerk Hoplr.

415 Inwoners namen deel en evalueerden de gemeentelijke communicatie- en participatiekanalen.

De cijfers spreken voor zich. 85 procent van de respondenten is tevreden tot heel tevreden over de informatievoorziening van het bestuur.

Met name de website en het tweemaandelijks infoblad vallen in de smaak. De inwoners blijken vooral begaan te zijn met thema’s zoals mobiliteit, openbare ruimte en verstedelijking en worden hierover graag gehoord en betrokken door de beleidsmakers.

Luc Abrams (Open Vld), schepen voor communicatie: ‘In het kader van de opmaak van een participatiereglement onderzoeken we onze huidige mogelijkheden tot inspraak en peilen we naar de interesses van onze inwoners om deel te nemen aan advies- en wijkraden. Ook willen we inzetten op meer mogelijkheden tot digitale interactie tussen buurtbewoners, zowel onderling als met het bestuur. Zo hebben we er het afgelopen jaar voor gekozen om Hoplr uit te rollen in vijf wijken. Dit platform biedt veel kansen om bevragingen, peilingen en andere vormen van interactie op te zetten.’

Uit de burgerbevraging blijkt dat Kontichnaren graag meedenken over het beleid van hun gemeente, maar dat de meningen sterk verdeeld zijn met betrekking tot hun gevoel van impact. De respondenten zijn gelijk verdeeld wat betreft hun gepercipieerd gevoel van betrokkenheid. De éne helft heeft wel het gevoel gehoord te worden, terwijl de andere helft het gevoel heeft dat zijn inspraak geen verschil maakt in het besluitvormingsproces.

De analyse van de resultaten suggereert dat het lokaal bestuur nog meer aandacht kan geven aan een beargumenteerde terugkoppeling van de beleidskeuzes die genomen zijn na een doorlopen participatietraject. Ook het betrekken van inwoners in alle fasen van een project, van idee tot uitvoering, kan nog verder aangescherpt worden.

Het volledige rapport van deze participatiebevraging is terug te vinden op https://www.kontich.be/participatiebevraging

Antwerps Persbureau

%d bloggers liken dit: