Kontich zet in op senioren

In 2018 voerden 52 vrijwillige enquêteurs onder leiding van de Vrije Universiteit Brussel en in opdracht van het lokaal bestuur Kontich bij ruim 400 senioren een ouderenbehoeften bevraging uit.
De gegevens die dit onderzoek leverde, aangevuld met eigen cijfers vanuit het OCMW, ouderenorganisaties en het gemeentebestuur geven inzicht in de  maatschappelijke tendensen, noden en verwachtingen van de oudere Kontichnaren  wat betreft levenskwaliteit, zorgbehoeften, woonkwaliteit, vrijetijdsparticipatie, mobiliteit en veiligheid.

Met de belangrijkste gegevens ging een werkgroep aan de slag.
De samenstelling van de werkgroep creëerde een ruime betrokkenheid van zowel de beleidsmakers, de senioren als ambtenaren van gemeente en OCMW. 

Alle gegevens werden verwerkt, gebundeld en in een samenvatting gegoten.
De grote lijnen stelden we aan een veertigtal senioren voor in 3 werktafels (vrije tijd, wonen en mobiliteit en zorg en gezondheid).
Vanuit deze samenvatting gingen we na hoe groot de herkenbaarheid was, welke noden best en bij prioriteit en op welke manier worden beantwoord en tenslotte welke voorstellen de groep aan het bestuur wilde meegeven. Dit werd ook aan de seniorenraad voorgelegd. Voorstellen die bijkomende / nieuwe investeringen vragen werden vastgesteld, zodat deze een plaats konden krijgen in het meerjarenplan 2020-2025.

De werkgroep, uitgebreid met de voorzitter van de seniorenraad Lode Conings, inventariseerde vervolgens de acties die reeds doorlopend worden uitgevoerd om aan de vastgestelde noden en behoefte een antwoord te bieden. 

Voor de meeste acties  neemt  het lokaal bestuur zelf een uitvoerende of trekkende rol op.

Het seniorenbehoeftenonderzoek legt evenwel ook een aantal behoeften en noden bloot waar het lokaal bestuur minder vat of impact op heeft. Ook hiervoor worden  acties geformuleerd  maar is de rol van het lokaal bestuur eerder adviserend.

Schepen voor Senioren Luc Abrams (OpenVLD): “Het seniorenbeleidsplan somt met andere woorden op WAT het lokaal bestuur doet of gaat doen om de aangekaarte noden en behoeften te realiseren. Het HOE wordt uitgewerkt door de verantwoordelijke dienst.”

Lode Conings, voorzitter seniorenraad, drukt zijn erkentelijkheid uit dat het geheel geschraagd is vanuit objectief en wetenschappelijk onderzoek en er een bewust participatief proces in de opbouw op volgde waarin senioren mee betrokken werden. Hij wijst er op dat mede door deze aanpak de gemeenteraad het seniorenbeleidsplan unaniem goedkeurde, ongeacht meerderheid of oppositie. Hij is ook bijzonder blij met de afspraak tot jaarlijkse evaluatie en het informeren daarvan zowel seniorenraad als sociale raad. Voor hem is dat het bewijs van de ernst waarmee het bestuur in deze legislatuur haar senioren- engagement opneemt (1/4de van de Kontichnaars). Fijntjes en langs zijn neus om merkt hij op dat geen enkele gemeente in de regio een seniorenbeleidsplan heeft. Sommigen zijn intussen wel te rade gekomen hoe Kontich dat aanpakte.

Het voorliggend seniorenbeleidsplan is de finale versie na bijkomende toetsingen van de seniorenraad, sociale raad, raadscommissie en werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 mei 2020.

“In dit plan gaat veel aandacht naar zorg en welzijn, de mobiliteit en bereikbaarheid van de reeds bestaande activiteiten en het informeren van onze senioren (seniorenblad en seniorenbeurs)”, aldus schepen Abrams.

“We bouwen evaluatiemomenten in die zowel gericht zijn op de uitvoering en impact van de verschillende acties alsook op de realisatie van de algemene doelstellingen van het seniorenbeleidsplan. Als lokaal bestuur willen we een voortrekker zijn in het verbinden van mensen, initiatieven en organisaties. Deze regiefunctie is cruciaal, niet alleen voor goede en laagdrempelige zorgdetectie, maar ook om correct te kunnen doorverwijzen en op te treden als kwaliteitsbewaker.

Daarnaast willen we als bestuur ook zelf acties ondernemen waar het kan.” Schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden: ”Deze acties zijn niet steeds uitsluitend gericht op ouderen. Aandacht voor de noden van ouderen zal wel  een rode draad zijn doorheen alle beleidsdoelstellingen van het bestuur. Een inclusief beleid dat de verschillende domeinen doorkruist en ook nog eens gedifferentieerd te werk gaat, daar de groep van ouderen zeer divers en groot is.  De integratie van het OCMW en het gemeentebestuur geeft hiervoor extra kansen.”

Het lokaal bestuur Kontich wil in de beleidsperiode 2020-2025 werk maken van een geïntegreerd en participatief ouderenbeleid met specifieke aandacht voor de meest zorgbehoevende en sociaal kwetsbare ouderen.

“Ik wil iedereen, beleidsmensen, vrijwilligers, ambtenaren, senioren en in het bijzonder onze voorzitter van de seniorenraad Lode Conings bedanken voor hun bijdrage aan de realisatie van dit seniorenbeleidsplan.Dit is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking!” besluit een fiere schepen Abrams.

%d bloggers liken dit: