Minister Ben Weyts ziet algemeen verbod op vuurwerk in Zuidrand niet zitten

BRUSSEL – Wie lid is van één van de facebookgroepen ‘ge zijt van…’ weet dat tijdens de eindejaarperiode veel eigenaars van dieren zich ergeren aan vuurwerk dat, ook in de Zuidrand, traditioneel in de lucht wordt geschoten. In de Commissie Dierenwelzijn interpelleerden Vlaams volksvertegenwoordigers Gwenny De Vroe (Open VLD) en Chris Janssens (Vlaams Belang) minister Ben Weyts (N-VA) vanmiddag hierover. Die verklaarde op dezelfde lijn te zitten als zijn collega’s maar stelde vast dat er geen consensus bestaat, ook niet binnen zijn eigen partij.

Gwenny De Vroe (Foto fb): ‘Tijdens de jaarwisseling zorgt vuurwerk voor veel onrust en sterfgevallen bij dieren. Al in 2015 en 2017 heb ik twee schriftelijke en ontelbare mondelinge vragen gesteld aan Ben Weyts om een verbod in te voeren. Tot mijn verbazing stelde ik vast dat de minister op 10 januari de verantwoordelijkheid van zich afschoof door de lokale besturen te laten beslissen over het al dan niet toelaten van vuurwerk. Dit is volledig in tegenstrijd met zijn bewering dat hij tegen vuurwerk is.’ Chris Janssens sloot zich hierbij aan.

De minister repliceerde genuanceerd: ‘Ik heb al verschillende initiatieven genomen met als gevolg dat gemeenten hun reglementering hebben verstrengd. 31 Vlaamse gemeenten hebben een totaalverbod , in 116 gemeenten kan het mits toestemming en op 101 plaatsen mag je vuurwerk afschieten binnen een tijdslimiet. Ik ga niet raken aan de gemeentelijke autonomie. Indien de Vlaamse regering een initiatief zou nemen zullen we van een kale reis terug komen. We kunnen wel de basisregels omgooien. Nu is ‘vuurwerk toegelaten tenzij….’ We zouden dat kunnen wijzigen naar ‘vuurwerk is verboden behalve…’ maar dergelijke initiatieven kunnen enkel bij decreet worden genomen en dan merk ik dat er in alle partijen – ook bij de N-VA – voor- en tegenstanders zijn zodat dit erg moeilijk wordt.’

Gwenny De Vroe vindt echter wel dat de minister veel strenger moet optreden tegen gemeenten en verklaarde dat alvast de liberalen zich zouden aansluiten bij de voorgestelde wijziging. Ze werd hierbij gesteund door Chris Janssens. Ook Hermes Sanctorum-Vandevoorde (onafhankelijke) en Bart Caron (Groen) beloofden een decreet in die zin te zullen goedkeuren. Tinne Rombouts (CD&V) pleit voor realisme. ‘Ik woon aan de grens met Nederland. Met nieuwjaar wordt daar aan elk huis vuurwerk afgestoken. Ook in Brussel moet de politie vaak uitrukken en is het dweilen met de kraan open. Ook indien ik – als morele steun – een dergelijk voorstel zou goedkeuren, dan zie ik in de praktijk niet hoe overtreders zouden kunnen worden opgespoord en gesanctioneerd.’

Chris Janssens drong er bij de minister op aan om nog tijdens deze legislatuur via decreet de nodige maatregelen te nemen. ‘De tijd is inderdaad kort maar u hebt alvast de steun van mijn partij, het Vlaams Belang, van Open VLD en van Groen en u zal uw partijleden ook wel kunnen overtuigen neem ik aan. Zelfs indien CD&V zich niet zou aansluiten bij deze nieuwe reglementering dan is er toch een voldoende draagvlak om ervoor te zorgen dat vuurwerk in de toekomst volledig zal worden verboden, een aantal zeer strikt gereglementeerde uitzonderingen niet te na gesproken.’ De kans is echter groot dat alles zal worden verdaagd tot na de verkiezingen. De Vroe: ‘Dan sta ik hier opnieuw met mijn eisen. Of anders geef ik ze door aan mijn opvolg(st)er…’ (EM)

%d bloggers liken dit: