Oproep om ‘nieuw beleidsplan ruimte’ te consulteren en te beoordelen

MORTSEL – Hoe wonen we in de toekomst? Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen wonen? Hebben ze bossen en weiden om in te spelen? Kopen zij nog groenten, fruit en vlees uit de buurt? Staan zij met hun auto in de file?

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons ruimtegebruik. De druk op het klimaat maakt het bovendien noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen. In het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen geeft de provincie aan waar ze met de ruimtelijke ordening op haar grondgebied naartoe wil. Het beleidsplan is abstracte materie maar zal op termijn ook jouw leef- en werkomgeving beïnvloeden, of toch zeker die van je kinderen en kleinkinderen. Daarom organiseert de provincie een publieke raadpleging van 20 augustus tot en met 18 oktober.

De eerste versie van het nieuwe Beleidsplan Ruimte noemt men we de conceptnota. Ze bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie. De strategische visie ligt dus aan de basis van de beleidskaders en lees je best eerst. Ze bevat onder meer vier ruimtelijke principes: zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte; veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst; nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook duurzaam verplaatsen en eigenheid, want de ene plek is de andere niet.

De beleidskaders bepalen de doelstellingen om de strategische visie op het terrein te realiseren. Men start met drie beleidskaders: de ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven, levendige kernen, omdat men het belangrijk vindt dat elke kern levenskwaliteit uitstraalt én op maat kan functioneren en verdichten en ont-dichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen en erop reageren. Ze is ook te vinden op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Reageren doe je schriftelijk, van 20 augustus tot en met 18 oktober en gericht aan de deputatie van de provincie Antwerpen. Dat kan onder meer door een mail te verzenden naar beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be. Tijdens infomarkten kan je vragen stellen aan de projectleiders. Er is onder meer een infomarkt op donderdag 19 september, van 19 tot 21 uur, in het provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei in Antwerpen.

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van elk gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en de Procoro (de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening). Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging. Verder onderzoek zal leiden tot een voorontwerp, een ontwerp en tenslotte een definitief Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Dat moet op termijn het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001 vervangen. (EM/ Foto provincie Antwerpen).

%d bloggers liken dit: