Stad en OCMW Lier en VDAB willen meer mensen aan de slag

Op dinsdag 1 juni hebben Stad en OCMW Lier en VDAB hun eerste samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze overeenkomst willen de partners blijven inzetten op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en meer kansen creëren voor mensen met een migratieachtergrond. Ook is er extra aandacht voor de inwoners die nu tijdelijk werkloos zijn door de coronacrisis.

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen is volgens het akkoord één van de hefbomen om die ambitie te bereiken.

Drie centrale ambities

Stad en OCMW Lier en VDAB gaan actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid. “Stad Lier en VDAB hebben al een lange geschiedenis van samenwerken, een voorbeeld hiervan is de jobbeurs voor jongeren. Het zijn deze samenwerkingen die we nu bevestigen in onze eerste strategische samenwerkingsovereenkomst. Door de krachten te bundelen, kunnen we gericht zoeken naar oplossingen voor knelpunten en is de lokale inbedding van onze werking beter gegarandeerd. Met deze samenwerkingsovereenkomst wil VDAB de goede samenwerking met de stad Lier verankeren”, zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB.

De partners hebben samen actiedomeinen en acties vastgelegd waarmee ze drie ambities nastreven:

1. Meer mensen aan het werk

2. Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt

3. Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat

Terugdringen van de jeugdwerkloosheid

Eind april 2021 telde Lier 220 niet-werkende werkzoekende jongeren (< 25 jaar). Ze vertegenwoordigen bijna 1 op 5 van de werkzoekenden in de stad. “Het goede nieuws is dat hun aantal ten opzichte van vorig jaar met 12% is gedaald. Onze inspanningen werken dus, maar het blijft een belangrijk aandachtspunt. Zeker als je beseft dat meer dan de helft ook laaggeschoold is, wat hun positie op de arbeidsmarkt er niet gemakkelijk op maakt. Door een gerichte warme overdracht van scholen en onderwijscentra naar VDAB willen we afhakende jongeren zo snel mogelijk op maat begeleiden naar de arbeidsmarkt en/of richting competentieversterking.”, aldus schepen Annemie Goris.

Meer kansen creëren voor mensen met een migratie achtergrond

Lier telt eind april 376 ‘allochtone’ werkzoekenden. Dit zijn werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of EVA-landen (Europese Vrijhandelsassociatie) Het aantal niet-werkende werkzoekenden met een migratieachtergrond is in de stad minder sterk gedaald ten opzichte van werkzoekenden zonder migratieachtergrond. Ook is het aantal werkzoekenden met een taalachterstand toegenomen met 7,1% ten opzichte van april 2020.

“Om de inschakeling van kansengroepen, m.n. ook t.a.v. mensen met migratieachtergrond, te versterken – zet de samenwerkingsovereenkomst in op actie op zeer korte termijn. Zo wordt in de maanden juni, juli en augustus met werkgevers samengewerkt in functie van toeleiding van kansengroepen. Zo vindt nog in juni een Jobbeurs plaats, gericht tot mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt – waaraan 8 werkgevers deelnemen met het engagement om zich bij voorrang te richten tot kansengroepen voor invulling van vacatures. In juli en augustus is samenwerking gepland met private en publieke werkgevers, die een 30 tal vacatures voor vakantiewerk voorbehouden voor jongeren uit de kansengroepen. Op die manier doen jongeren zinvolle ervaring op, in functie van het verdere loopbaantraject”, zo verduidelijkt schepen Marleen Vanderpoorten.

Extra aandacht voor inwoners die tijdelijk werkloos zijn door de coronacrisis

Op het hoogtepunt van de coronacrisis, in april 2020, waren er in Lier 4.067 tijdelijk werklozen. Ondertussen is hun aantal al gedaald met bijna 70%.

De sectoren die het zwaarst getroffen zijn, zijn onder andere de groot- en kleinhandel, de horeca en het toerisme. Stad Lier en VDAB volgen de effecten van de coronacrisis op de lokale arbeidsmarkt van nabij op. Bij signalen van bedrijven in moeilijkheden, collectieve ontslagen met een grote impact bekijkt de stad samen met VDAB welke flankerende acties kunnen opgezet worden om zowel de werkgever als de werknemers te ondersteunen. Zo bereiden stad Lier, de sector en VDAB een nieuwsbrief voor de horeca voor met meer info voor werkgevers en werkzoekenden omtrent succesvol rekruteren, beroepsmogelijkheden binnen de sector en korte praktijkgerichte opleidingsmodules om de kennis op peil te houden.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Ik ben bijzonder blij dat stad Lier, VDAB en het OCMW blijvend de handen in elkaar slaan om zoveel mogelijk inwoners van Lier aan een goede job te helpen. De Vlaamse arbeidsmarkt staat vandaag voor grote uitdagingen. Daarin ligt een belangrijke taak voor onze lokale besturen en organisaties. Zij weten heel goed wat er lokaal leeft, waar de grootste noden zijn en hoe daarop in te spelen. Om alle talenten aan te spreken, zet Lier terecht in op een sterker netwerk met onderwijs en VDAB, werkplekleren en het ‘project vakantiewerk’ voor opleiding van onder andere tijdelijk werklozen. Ik ben ook tevreden te zien dat de vele partners in Lier zich engageren om een digibank op te richten zodat er actief werk gemaakt kan worden van het dichten van de digitale kloof.”

De samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31 december 2025. Dankzij ESF ( Europees Sociaal Fonds ) ondersteuning, wordt de komende jaren ingezet op bijkomende ondersteuningsinzet op maat – als hefboom om kansengroepen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Concreet betekent dat voor de komende 2 jaar een massieve bijkomende investering van 235 extra ondersteuningstrajecten.

%d bloggers liken dit: