STAD EN OCMW LIER: Nieuw akkoord met buurtbewoners effent pad naar start werken Normaalschool

Naar aanleiding van het project Normaalschool werd in september ’18 een dading afgesloten met de buurtbewoners van de Normaalschoolsite. Hiermee kwamen we tegemoet aan hun vraag om het project aan te passen. De krachtlijnen van dit akkoord betrof het aanpassen van sommige bouwhoogtes in het project en aanpassingen in functie van de mobiliteit door wijziging van de in- en uitrit van de parkings.

Hoewel er op het moment van de ondertekening van dit akkoord reeds met een hoge kost archeologie werd rekening gehouden, zijnde 4 miljoen euro, bleek in december ’18 dat zelfs deze raming niet zou volstaan. Om deze kost toch enigszins onder controle te krijgen, werd naar oplossingen gezocht en werd de optie van minder parkeerplaatsen op de site van de Normaalschool te voorzien, weerhouden. Dit werd technisch verder uitgewerkt en aan de vertegenwoordiging van de buurtbewoners voorgelegd voor overleg.

Uit dit overleg kwam naar voren dat de buurtbewoners geen principiële bezwaren hebben tegen een kleinere parking maar sterk bekommerd zijn over de huidige parkeerdruk, waarvan gevreesd werd dat deze nog zal toenemen door dit project. De buurtbewoners, vertegenwoordigd door het Dadingcomité hebben vervolgens in verschillende overlegmoment een aantal voorwaarden gesteld.

Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen, heeft SOLag via een parkeerbezettingsonderzoek de belangrijkste pijnpunten op vlak van parkeren in de buurt blootgelegd.

De bewoners uit de zones met de hoogste parkeerdruk krijgen de mogelijkheid om in de ondergrondse parking van het naastgelegen project Sion een parkeerplaats van de stad aan te kopen of op lange termijn te huren. Projectontwikkelaar CAAAP engageert zich op haar beurt om op het einde van het project Normaalschool, wanneer alle woningen en handelsruimtes zijn verkocht, de onverkochte parkeerplaatsen in parking Normaalschool bij voorrang aan te bieden aan de buurtbewoners.

Tot slot zullen de stad Lier, SOLag en het Dadingscomité verder in overleg gaan om maatregelen te onderzoeken waarmee de parkeerdruk in de buurt verminderd kan worden.

Burgemeester Frank Boogaerts: “Ik dank het Dadingcomité erg voor hun verantwoordelijkheidszin om samen met de stad, SOLag en de projectontwikkelaar CAAAP tot dit mooie resultaat te komen. Ik ben vandaag een gelukkige burgemeester om hier nu de hernieuwde start te kunnen geven van dit unieke project in onze stad, en om te kunnen bevestigen wat ik vorige week al aankondigde in de gemeenteraad. Laat ons naar de toekomst kijken en dit unieke project zo snel mogelijk laten starten en realiseren.”

 

Toelichting burgemeester Frank Boogaerts

In vorige toelichtingen over het project Normaalschool heb ik altijd gezegd dat het hier gaat om het mooiste project dat totnogtoe in Lier zal worden gerealiseerd. En dat om verschillende redenen:

  • Het gaat om een uniek project dat “achter de Grote Kerk” meer leven in de brouwerij zal brengen op het vlak van wonen en winkelen : er komen verschillende types van woningen (kleine en grotere appartementen, loften, appartementen voor jonge gezinnen, eensgezinswoningen, een co-housingproject, gecombineerd met buurtwinkels en startende kleine ondernemingen de zgn. incubatoren ). Dit, gecombineerd met de opgewaardeerde wijk ’t Looks en de ontwikkeling van de Sionssite zal dit stadsdeel, ook voor het winkelgebeuren een stimulans kunnen geven.
  • Wij hebben van in den beginne de opdracht meegegeven om zoveel mogelijk van de waardevolle gebouwen te behouden. Het gaat trouwens om een historisch gebouw: de huidige Normaalschool werd immers opgericht als Kweekschool door Willem I tijdens het Hollands Bewind (1815 – 1830 ) en was altijd dé referentie in de onderwijzersopleiding in gans Vlaanderen. Het zal dus altijd goed herkenbaar blijven als dé Normaalschool
  • Van bij de start van het project werd overlegd met de ruime buurt: het buurtcomité ’t Looks, het wijkcomité Den Oever, de bewoners van de Berlaarstraat en de Sint-Gummarusstraat, het middenstandscomité Van Brug tot Brug werden alle gevraagd om hun inbreng. Het is een schoolvoorbeeld geweest van participatie en inspraak
  • Vooral het buurtcomité ’t Looks, dat nadien werd ongevormd tot Dadingcomité , was zeer actief. Talloze vergaderingen met hen leidden tot verschillende substantiële aanpassingen aan het project. Het waren niet altijd eenvoudige besprekingen, maar ze hebben uiteindelijk geleid tot een overeenkomst .
  • Ik dank het Dadingcomité erg voor hun verantwoordelijkheidszin om samen met de Stad, SOLag en de projectontwikkelaar CAAAP tot dit mooie resultaat te komen
  • Ik ben vandaag een gelukkige burgemeester om hier nu de hernieuwde start te kunnen geven van dit unieke project in onze Stad, en om te kunnen bevestigen wat ik vorige week in de gemeenteraad al aankondigde , nl. dat zeer spoedig het Dadingcomité zijn handtekeningen zou plaatsen onder de overeenkomst, wat toen spijtig genoeg nog werd betwijfeld door sommige partijen. Maar laat ons naar de toekomst kijken en dit unieke project zo snel mogelijk te laten starten en realiseren.
%d bloggers liken dit: