Toekomst A12 in Wilrijk en Aartselaar: meer tunnels, minder kruispunten

AARTSELAAR – De onoverzichtelijke en drukke kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk vormen al jaren een doorn in het oog van wie dagelijks deze verkeersknopen moet trotseren. De veiligheid en de doorstroming op de kruispunten met Langlaarsteenweg/Bist tot en met de Atomiumlaan/Terbekenhofdreef laten dan ook sterk te wensen over. Daarom heeft de Vlaamse Overheid beslist om deze kruispunten grondig aan te pakken.

Het doel is om voor alle weggebruikers de veiligheid en de doorstroming te verbeteren maar ook de barrière die de A12 vormt zoveel mogelijk weg te nemen. Op basis van de eerste resultaten van een studie die hiervoor werd opgestart is nu beslist om de kruispunten te onder-tunnelen en het aantal toegangen tot de N177 te beperken. De studie zal nu verder worden uitgewerkt tot een concreet plan.

Ondertussen komen er tijdelijke maatregelen. Zo zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onmiddellijk onderzoeken of er tijdens de duur van de werf van Aquafin een tijdelijke regeling kan gebeuren. Dat moet leiden tot een invoering van een nieuwe lichtenregeling midden augustus. Deze aanpassing moet de doorstroming in de zijstraten verbeteren en de druk op de lokale wegen verminderen. Tegen eind augustus zouden de werken op het terrein zelf moeten zijn uitgevoerd. Een tweede maatregel is het aanleggen van een bijkomende opstelstrook in beide richtingen op de A12 aan weerszijden van ieder kruispunt. Hierdoor ontstaat er meer plaats aan de verkeerslichten en kan er met minder groentijd even veel verkeer als vandaag over de kruispunten worden gestuurd, waardoor ook de zijstraten langer groenen zullen krijgen. Deze maatregel moet van kracht zijn tegen het einde van dit jaar.

‘De eerste onderzoeksresultaten tonen aan dat het scenario waarbij enkel de kruispunten van Bist/Langlaarsteenweg, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan de A12 oversteken, de beste resultaten oplevert’, zegt men bij AWV. ‘Het garandeert de optimale ontsluiting van de achterliggende gemeenten terwijl de A12 zijn rol als verbindingsweg op hoger niveau beter kan spelen. De Helststraat/Guido Gezellestraat en Vluchtenburgstraat/Leugstraat zullen in dit scenario de A12 dus niet meer kruisen en enkel aansluiten op de N177. Verder blijkt ook dat het ruimtelijk inpassen van overbruggingen een stuk complexer is dan het onder-tunnelen. Op basis van deze eerste tussentijdse resultaten hebben AWV, de stad Antwerpen en de gemeenten Aartselaar, Niel, Hemiksem en Schelle beslist om het ontwerp van de A12 op deze basis verder uit te werken.’

Nu deze keuzes vastliggen zal verder worden bestudeerd hoe de kruispunten er moeten gaan uitzien. ‘Daarnaast zal ook worden onderzocht hoe we voorzieningen en verbindingen voor voetgangers en fietsers zo comfortabel en veilig mogelijk organiseren. Daar waar gemotoriseerd verkeer de A12 niet meer kan kruisen is het bijvoorbeeld mogelijk enkel ongelijkgrondse verbindingen voor fietsers te voorzien. Al deze vragen zullen leiden tot een startnota waarin alle krijtlijnen voor de bouw van de nieuwe kruispunten zijn vastgelegd’, luidt het. De uitwerking van de visie gebeurt in samenwerking met de stad Antwerpen, de betrokken gemeenten en andere partners. Daarnaast is het ook de bedoeling om na het nodige studiewerk ook andere belanghebbenden zoals burgers, bedrijven en belangenverenigingen te betrekken. Wanneer het project duidelijker vorm krijgt zullen de ontwerpplannen via publieksmomenten worden voorgelegd aan alle geïnteresseerden en belanghebbenden. (EM)

%d bloggers liken dit: