Uitbreiding van captatieverbod in ecologisch kwetsbare stroomgebieden in provincie Antwerpen

Sinds 21 mei geldt een tijdelijk captatieverbod in ecologisch kwetsbare stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. Wegens de aanhoudende droogte stelt Antwerps gouverneur Cathy Berx via politiebesluit een uitbreiding van het captatieverbod voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden in. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte. Op 8 mei 2020 stelde gouverneur Cathy Berx reeds een captatieverbod in voor 10 ecologisch kwetsbare waterlopen. Op basis van peilmetingen, uitgevoerd door provinciale terreincontroleurs, blijkt dat de waterpeilen in de afgelopen 2 weken verder zijn gedaald. De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten op de waterlopen snel dalen. Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. Om de schade te beperken werd een kader uitgewerkt in samenwerking met alle andere Vlaamse provincies, voor het instellen van captatieverboden in ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen. Dit kader is gebaseerd op een kwetsbaarheidskaart waarbij waterlopen worden ingedeeld in ecologisch zeer kwetsbaar, ecologisch kwetsbaar en ecologisch minder kwetsbare waterlopen. Hoe kwetsbaarder de waterloop, des te strengere beschermingsmaatregelen uitgewerkt worden.

Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, besloten om een captatieverbod vanaf 21/05/2020 in te stellen voor volgende stroomgebieden in onze regio: Kleine en Grote Nete en de Platte beek. Meer nieuws over dit alles is te vinden op de website www.provincieantwerpen.be of via www.cathyberx.be

%d bloggers liken dit: