Werken langsheen de Edegemse beek zouden voor weinig hinder mogen zorgen

KONTICH – Nu maandag 7 januari starten de inrichtingswerken aan de Edegemse Beek in Kontich, tussen de Boniverlei en de Prins Boudewijnlaan (zie foto Provincie). De waterloop krijgt extra ruimte. Zo wil de provincie de inwoners uit de buurt beter beschermen tegen wateroverlast en overstroming.

Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘Eén van de kerntaken van de provincie is een goed beheer van de onbevaarbare waterlopen. De provincie doet daarbij gerichte inspanningen naar een duurzamer ruimtegebruik waarin een open ruimte veerkrachtig reageert op overstromingen, droogte of andere water-gerelateerde problemen, zo ook in de gemeentes Edegem en Kontich waar de Edegemse Beek als grensbeek regelmatig voor wateroverlast zorgt. De beek is één van de 825 onbevaarbare waterlopen in provinciaal beheer. Dit project moet extra ruimte voor water creëren die de beek meer dan nodig heeft.’

‘De groenzone tussen de Edegemse Beek en het industrieterrein wordt heringericht. Het gebied is eigendom van Natuurpunt. Dankzij flauwere oeverzones aan de centrale gracht zal lokaal de bergingscapaciteit verhogen. De oever van de zuidelijke perceelgracht wordt afgeschuind. De historische dreef aan de westkant van het projectgebied wordt hersteld naar de situatie zoals ze vroeger was. We verhogen de dreef en er komt een nieuwe bomenrij. Natuurpunt gaat in een latere fase ook een nieuw bos planten op een groot deel van dit gebied.’

De werken duren ongeveer twee maanden. Alle transporten zullen plaatsvinden via de Villermontstraat en Veldkant. Het aantal transportbewegingen zal zich beperken tot het absolute minimum. Bij het uittekenen van het ontwerp wou de provincie het volume aan grond in balans houden en op het terrein benutten. Ze opteerde voor een zo natuurlijk mogelijke uitvoering van het project.

De kostprijs bedraagt 141 000 euro. De provincie financiert het project. De werken worden uitgevoerd op gronden van Natuurpunt.

Het is nog steeds niet duidelijk wat er naast het natuurgebied gaat komen. N-VA en OpenVLD Kontich zijn al lang voorstander van een verbindingsweg. Het dossier stak bij het Agentschap Wegen & Verkeer lange tijd in de koelkast. Woordvoerder Gilles Van Goethem: ‘Zolang het alternatief R11 bis (de onder-tunnelde Krijgsbaan) als redelijk werd beschouwd, werd de studie opgeschort. Nu in het toekomstverbond staat vermeld dat R 11 bis er niet zal komen, beginnen we een MER-studie.’ Groen Edegem en Sander Kontich opteren voor een fietsweg. Probleem is wel dat beide partijen in hun diverse gemeenten van de meerderheid naar de oppositie werden verwezen.

Jeroen Van Laer (Groen Edegem): ‘In onze gemeente trekt de N-VA haar paraplu open door te stellen dat de verbindingsweg op Kontichs grondgebied zou worden aangelegd. Het klopt uiteraard dat de uiteindelijke beslissing niet op gemeentelijk niveau zal worden genomen maar als lokale partij kan je wel druk uitoefenen op de Vlaamse regering. Het feit dat Natuurpunt over de gronden beschikt geeft ons de nodige garanties maar anderzijds moet ik er geen tekening bij maken dat, indien de verbindingsweg er komt, de waarde van het natuurgebied volledig verdwijnt.’ (EM)

%d bloggers liken dit: